Dalas Pod

Giá: 200.000

  • Pod 1 lần đã trở thành một hiện tượng phổ biến ở Việt Nam, tương tự như nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới. Pod 1 lần thường được sử dụng như một cách thay thế thuốc lá truyền thống và có sự phát triển đáng kể trong thập kỷ gần đây