Dalas Pod

Giá: 200.000

  • Giới thiệu: Dalas Pod, 1 làn gió mới trong thị trường pod vị v𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ đ𝘰̣̂𝘤 đ𝘢́𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢̀𝘶 𝘮𝘦̀ 𝘩𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰𝘢 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘢́𝘤 𝘩𝘢̃𝘯𝘨 𝘱𝘰𝘥 𝘷𝘪̣ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 , 𝘩𝘰̣̂𝘱 𝘣𝘰𝘹 10 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 2 𝘯𝘢̆́𝘱 𝘤𝘶̛́𝘯𝘨 𝘶́𝘱 đ𝘢́𝘺 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 , đ𝘢́𝘺 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 , 𝘮𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̉𝘯𝘨 𝘺́ 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘤𝘰̂̃ 𝘮𝘢́𝘺 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘱𝘰𝘥 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘰̣̂ 10 𝘩𝘰̣̂𝘱 𝘱𝘰𝘥 𝘭𝘦̉ 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘮𝘢̃ 𝘴𝘰̂́ 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘢𝘻𝘦 𝘮𝘢̀𝘶 , 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘢̣̂𝘮 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̣𝘪 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪
  • Số lần hút: 2000 hơi
  • Dung lượng pin: 950 mah
  • Hàm lượng: 4 % nicotin
  • Hương vị: S𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑚𝑎̂𝑚 𝑥𝑜̂𝑖, 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑒𝑜, 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖, 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑑𝑎̂𝑢, 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎, 𝑣𝑎̉𝑖, đ𝑎̀𝑜, 𝑐𝑜𝑐𝑐𝑜𝑙𝑎, 𝑛ℎ𝑜, 𝑑𝑢̛́𝑎, 𝑙𝑒̂, 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑚𝑜̂𝑛 𝑐𝑜̂́𝑡 dừa, 𝑡𝑎́𝑜 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑎𝑛𝑖
  • Tinh dầu : 8ml
  • Thành phần: Dalspod là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương liệu hoàn toàn tự nhiên và 1 lượng nhỏ nicotin.